3. Everest w Sosnowcu 2020

Start zawodów:
07.05.2020 08:00:00

Koniec zawodów:
07.05.2020 22:00:00

Typ zawodów:
Zawody Biegowe


1. CEL IMPREZY a. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. b. Zapobieganie agresji oraz przemocy fizycznej i psychicznej wśród młodzieży oraz wszelkim formom przemocy w rodzinie. c. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych d. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. e. Propagowanie działalności ratowniczej, f. Prowadzenie działalności szkoleniowej. 2. ORGANIZATOR Ochotnicza Straż Pożarna Sosnowiec Porąbka e-mail: everest@ospporabka.pl 3. TRASA Everest w Sosnowcu jest rozgrywany na stoku narciarskim „Górka Środulska”. Zawodnicy mają do pokonania pętlę o długości 500 m i przewyższeniu ~ 47 m na trasie Baza Zawodów – Szczyt Górki – Baza Zawodów zgodnie z wcześniej ustalonym kierunkiem w limicie czasowym 12h (8:00-20:00). Pokonanie trasy w przeciwnym do ustalonego kierunku oraz poza trasą – oznaczać będzie dyskwalifikację Zawodnika. 4. CELE STAWIANE PRZEZ ORGANIZATORA a. 23 Wejścia = Rysy (dystans 11,5 km, łączne przewyższenie ~ 1104 m) b. 85 wejść = Mount Everest (dystans 42,5 km, łączne przewyższenie ~ 4000 m) c. Ponad 140 wejść = „Idziemy po rekord”. 5. TERMIN I MIEJSCE 07.05.2022 Sosnowiec, Górka Środulska, ul. 3 Maja 51 6. PROGRAM ZAWODÓW a. Otwarcie biura zawodów – Rejestracja Zawodników 07.05.2022 godz. 6:00 – 12:00, b. Odprawa techniczna w dniu zawodów o godzinie 7:30, c. Depozyt czynny w dniu zawodów godz. 7:00 – 20:00 (organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie), d. Start zawodów godz. 08:00, e. Zamknięcie trasy godz. 20:00, f. Zakończenie zawodów godz. 22:00, g. Losowanie nagród dla uczestników w dniu zawodów w zależności od hojności sponsorów. https://www.facebook.com/EverestwSosnowcu everest@ospporabka.pl ver_1.2 z dnia 18.01.2022 1 Każdy ma swój Everest REGULAMIN 7. WARUNKI UCZESTNICTWA Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia limitu uczestników zawodów w ilości 300 osób, w przypadku wyczerpania limitu organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji jak i do zwiększenia tego limitu. a. Zawodnicy startują w zespołach jednoosobowych za wyjątkiem drużyn strażackich - patrz pkt 8, b. Uczestnikiem zawodów może być osoba która w dniu 06.05.2022 ukończyła 18 lat, c. Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność oraz nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w Everest w Sosnowcu, d. Każdy zawodnik winien wnieść opłatę startową w kwocie zależnej od dnia rejestracji - patrz pkt 9, e. Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości, f. Zawodnik musi odebrać pakiet i wystartować do godziny 12:00, g. Wszyscy zawodnicy zobligowani są do przestrzegania regulaminu, h. Używanie kijków biegowych/trekkingowych jest dozwolone. 8. DRUŻNY STRAŻY POŻARNEJ a. Podczas zawodów odbędzie się klasyfikacja drużynowa drużyn Straży Pożarnej, b. Strażacy wystawiają drużyny 3 osobowe, c. W skład drużyny reprezentującej OSP mogą wchodzić wyłącznie jej członkowie uprawnieni do uczestnictwa w działań ratowniczych, w skład drużyn PSP mogą wchodzić wyłącznie strażacy pełniący służbę w komendzie którą reprezentuje drużyna, d. Na wynik drużyny składa się suma podejść wszystkich zawodników z drużyn, e. Jednostki mogą wystawiać nieograniczoną liczbę drużyn w ramach wyznaczonego limitu 300 osób. 9. ZGŁOSZENIA I ZAPISY a. Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.pomiaryczasu.pl. Zapisy trwają do 05 maja 2022 do godziny 23.59 lub do wyczerpania miejsc, b. Zgłoszenie uczestnictwa w imprezie równoznaczne jest z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu, c. Gwarancją otrzymania pełnego pakietu startowego jest rejestracja i wpłata do 15.04.2022, d. Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego jest pojawienie się numeru startowego na liście startowej zamieszczonej na stronie zawodów www.pomiaryczasu.pl, e. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Legierski Projects, z s i e d z i b ą : I s t e b n a 2 3 5 , 4 3 - 4 7 0 I s t e b n a ; a d r e s p o c z t y elektronicznej: biuro@pomiaryczasu.pl Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Wiesław Legierski. f. Organizator imprezy nie będzie pozyskiwał a tym samym przetwarzał Pani/Pana danych osobowych https://www.facebook.com/EverestwSosnowcu everest@ospporabka.pl ver_1.2 z dnia 18.01.2022 2 Każdy ma swój Everest REGULAMIN 10. OPŁATA STARTOWA Opłatę startową należy uiścić podczas rejestracji (płatność online). 1. Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od daty zarejestrowania przelewu: a. Rejestracja i opłata do - 28.02.2022 – 90 PLN b. Rejestracja i opłata od - 01.03.2022 – 110 PLN c. Rejestracja i opłata od - 01.04.2022 - 150 PLN d. Zakończenie rejestracji - 05.05.2022 godzina 23:59 2. Wysokość opłaty startowej dla drużyn pożarniczych uzależniona jest od daty zarejestrowania przelewu: a. Rejestracja i opłata do - 28.02.2022 – 250 PLN b. Rejestracja i opłata od - 01.03.2022 – 290 PLN c. Rejestracja i opłata od - 01.04.2022 - 310 PLN d. Zakończenie rejestracji - 05.05.2022 godzina 23:59 Organizator nie zwraca pieniędzy osobom, które nie ukończyły zawodów bądź nie wzięły w nich udziału. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku. 11.WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE Numer startowy z czipem umieszczony w widocznym miejscu i możliwy do odczytania. 12.ŚWIADCZENIA STARTOWE Każdy zarejestrowany zawodnik w ramach opłaty startowej otrzyma: a. Numer startowy, b. Koszulka – patrz pkt 9c, c. Zabezpieczenie medyczne, d. Elektroniczny pomiar czasu, e. Napoje i wyżywienie podczas trwania zawodów, f. Pamiątkowy medal - patrz pkt 9c, g. Depozyt i miejsce do odpoczynku, h. Obsługę techniczną, i. Dobrą zabawę i super atmosferę, j. Dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów. k. Ubezpieczenie zawodników https://www.facebook.com/EverestwSosnowcu everest@ospporabka.pl ver_1.2 z dnia 18.01.2022 3 Każdy ma swój Everest REGULAMIN 13.KLASYFIKACJA Zawody mają charakter wytrzymałościowy, tzn. przeprowadzone zostaną bez klasyfikacji na miejsca i osiągnięty czas. Liczy się jedynie liczba wejść. Nie będzie także prowadzona klasyfikacja ze względu na wiek, płeć, poziom niepełnosprawności. Zawody mają charakter otwarty. a. Klasyfikacja prowadzona będzie drużynowo tylko pośród drużyn STRAŻY POŻARNEJ, b. Dla III najlepszych drużyn pożarniczych organizator przewiduje nagrody w zależności od możliwości finansowych. Dla zawodnika, który zdobędzie największą liczbę podejść w wyznaczonym czasie (minimum 141okrążeń – rekord z poprzedniej edycji) organizator przewiduje NAGRODĘ PIENIĘŻNĄ. 14.POSTANOWIENIA KOŃCOWE a. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w regulaminie pojawią się na FANPAGE zawodów ogłoszone w stosownym komunikacie, b. Ostateczna interpretacja regulaminu zawodów należy wyłącznie do organizatora zawodów, c. Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie trwania rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym organizatora. Osoby które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami akcji poszukiwawczej, d. Pomoc koleżeńska tzw. support jest dozwolona tylko w strefie wyznaczonej przez organizatora w punkcie żywieniowym, w szczególności w postaci podawania odżywek i napojów własnych zawodnika, zmiany stroju, e. W sytuacji wypadku każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy poszkodowanemu oraz wezwania służb medycznych zabezpieczających zawody. Pozostawienie potrzebującego uczestnika będzie skutkowało Dyskwalifikacją, f. Szczegóły dotyczące udzielania pomocy zostaną podane w informacji technicznej przed Zawodami. Informacje dotyczące zawodów będą umieszczane na FANPAGE Zawodów Everest w Sosnowcu. Organizator zastrzega sobie wycofania zawodnika z trasy (a tym samym dyskwalifikacji) następujących przypadkach: a. Podejrzenie o spożyciu alkoholu bądź innych środków odurzających b. Na podstawie oceny służb medycznych zabezpieczających imprezę c. Nieprzestrzegania regulaminu. Ze względu na panując w kraju sytuację epidemiologiczną zawody w każdej chwili będą dostosowywane do aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia, włącznie ze zmianą terminu lub ich całkowitego odwołania.