7. Bieg nad Tanwią 10 km (bieg + Nordic Walking)

Start zawodów:
24.07.2021 14:00:00

Koniec zawodów:
24.07.2021 16:00:00

Typ zawodów:
Zawody Biegowe

Strona www:
http://www.susiec.pl/


REGULAMIN VII BIEGU NAD TANWIĄ 2021

 1. ORGANIZATOR
 1. Wójt Gminy Susiec
 2. Gminny Ośrodek Kultury w Suścu

Współorganizatorzy:

 1. Zespół Szkół Publicznych w Suścu
 2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Majdanie Sopockim
 3. Szkoła Podstawowa im. Armii Kraków w Łosińcu
 4. Jednostki OSP Gminy Susiec

 

 1. CELE ORAZ ZAŁOŻENIA
 1. upowszechnianie biegania i marszu Nordic Walking jako formy ruchu,
 2. promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Roztocza,
 3. budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w oparciu o ideę wolontariatu,
 4. promocja gminy Susiec i Roztocza w Polsce i na świecie.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE
 1. „VII Bieg nad Tanwią” odbędzie się  24 lipca 2021 r.
 2. Zawody sportowe pod nazwą „VII Bieg nad Tanwią” obejmowały będą:
 1. bieg na dystansie 10 km,
 2. marsz Nordic Walking na dystansie 10 km.
 1. Bieg i marsz Nordic Walking odbędą się ze wspólnego startu,
  na ulicy Leśnej, k. parku w Suścu o godzinie14:00.
 1. Trasa ze startem na ul. Leśnej k. Parku w Suścu biegnie lasami, z metą
  w miejscu startu. Jej ślad zostanie przedstawiony na początku lipca 2021r.
 2. „VII Bieg nad Tanwią” odbędzie się bez względu na pogodę.
 3. Trasa będzie oznaczona biało-czerwonymi wstążkami umieszczonymi
  po prawej stronie trasy, a każdy kilometr będzie oznakowany znakiem pionowym.
 4. Na trasie będą rozstawieni obserwatorzy.
 5. Zawodników obowiązuje limit czasu – 2 godz. Nie zmieszczenie się
  w limicie czasu obliguje zawodnika do przerwania biegu lub marszu Nordic Walking i zejścia z trasy.

 

 1. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
 1. Zgłoszenia do „VII Biegu nad Tanwią” obejmującego bieg na dystansie 10 km i marsz Nordic Walking na dystansie 10 km, można dokonać wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie http://www.pomiaryczasu.pl w sposób prawidłowy i kompletny, najpóźniej do 22 lipca 2021 r. lub do przekroczenia limitu 150 zawodników.
 2. Łączna ilość zawodników mogących wziąć udział w biegu i marszu Nordic Walking, ograniczona jest do 150 osób.
 3. Lista zawodników zapisanych elektronicznie zostanie wywieszona przed startem zawodów.
 4. Dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego do biegu lub marszu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 5. Warunkiem koniecznym przyjęcia zgłoszenia do „VII Biegu nad Tanwią” jest dokonanie opłaty startowej w kwocie:
 1. 40 zł/os.- przy procesie elektronicznej rejestracji do dnia 15 lipca,
 2. 50 zł/os.- przy procesie elektronicznej rejestracji od 16 do 22 lipca,
 3. 50 zł/os.- przy opłacie dokonanej w formie przelewu, w terminie
  do 22 lipca 2021 r. (liczy się data wpływu) na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu, ul. Tomaszowska 100, 22-672 Susiec, nr 04 9639 1051 2004 5100 0198 0001. (z informacją w tytule: imię i nazwisko, VII Bieg nad Tanwią-BIEG lub VII Bieg nad Tanwią-NORDIC WALKING. Przy dokonaniu wpłaty tą metodą, w celu uniknięcia błędów podczas procesu weryfikacji zawodników w Biurze Zawodów, konieczne jest przedstawienie dokumentu przelewu bankowego.
 4. „W przypadku zapisania się mniejszej ilości zawodników po 22 lipca 2021 r. niż 150,  dopuszcza się zapisy do listy zawodników w dniu zawodów. Zapisy będą dokonywane wyłącznie po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty 50,00 zł na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu, ul. Tomaszowska 100, 22-672 Susiec, nr  04963910512004510001980001, z informacją w tytule:  imię i nazwisko, VII Bieg nad Tanwią-BIEG   lub   VII Bieg nad Tanwią NORDIC WALKING. Dokument wpłaty wyłącznie w formie papierowej należy przedłożyć w biurze zawodów. Zapisy tą metodą będą dokonywane do osiągnięcia na liście 150 osób. Wpłacone wpisowe dokonane w dniu 23.07 lub 24.07.2021 r. w razie braku możliwości udziału w zawodach ze względu na przekroczenie liczby 150 zawodników będą zwracane.” Organizator nie przewiduje możliwości wpłaty wpisowego w formie gotówkowej.*
 5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
 6. W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:
 • pakiet startowy,
 • medal 2021,  plus pamiątkowy medal z 2020 r. roku jako symbol uporania się ludzkości z Covid-19
 • numer startowy(bezzwrotny),
 • napoje na trasie i mecie biegu,
 • posiłek regeneracyjny po biegu,
 • ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków,
 • opiekę medyczną,
 • nagrody (losowane wśród zawodników).
 • dla zwycięzców (I-III miejsce każdej kategorii i kategorii open) dodatkowo puchary i dyplomy.
 1. ZASADY UCZESTNICTWA
 1. W „VII Biegu Nad Tanwią” w kategorii biegu i Nordic Walking prawo startu ma każda osoba pełnoletnia, bez przeciwwskazań zdrowotnych.
 2. Każdy startujący zawodnik musi stawić się w Biurze Zawodów
  w dniu 24 maja 2021 r. w godz. 11:00-13:30 z dokumentem tożsamości, po odbiór pakietu startowego, w tym numeru startowego z chipem
  do pomiaru czasu (bezzwrotny).
 3. Poprzez podpis zawodnika na liście biegu/marszu uczestnik zaświadcza, że nie ma żadnych przeciwskazań do biegu bądź marszu na 10 km, oraz że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach.
 4. Biuro Zawodów będzie mieścić się w oznakowanym namiocie przy ulicy Leśnej i będzie czynne w dniu 24.07.2021, w godz. 11:00 –16:30.
 5. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych, oraz obsługi z ramienia Organizatora.
 6. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
 7. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia
  na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób,
  jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 8. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.

 

 1. KLASYFIKACJA

W zawodach sportowych pod nazwą „VII Bieg nad Tanwią” będzie prowadzona klasyfikacja w kategoriach:

 

 1. w biegu na dystansie 10 km:

 

 1. kategoria żeńska 18 lat -29 lat
 2. kategoria żeńska 30 lat -39 lat
 3. kategoria żeńska 40 lat -49 lat
 4. kategoria żeńska 50 lat -59 lat
 5. kategoria żeńska 60 lat i więcej
 6. kategoria żeńska open

 

 1. kategoria męska 18 lat -29 lat
 2. kategoria męska 30 lat -39 lat
 3. kategoria męska 40 lat -49 lat
 4. kategoria męska 50 lat -59 lat
 5. kategoria męska 60 lat i więcej
 6. kategoria męska open

 

 1. w marszu Nordic Walking na dystansie 10 km:

 

 1. kategoria żeńska open
 2. kategoria męska open

 

O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

 1. NAGRODY
 1. Zwycięzcy „VII Biegu nad Tanwią” (miejsca I-III), zarówno w biegu jak marszu Nordic Walking w poszczególnych kategoriach otrzymują puchary, medale i dyplomy.
 2. 150 uczestników „VII Biegu nad Tanwią”, otrzyma pamiątkowy medal.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania nagród. W takim przypadku wręczenie nagród odbędzie się drogą losowania wśród zawodników biorących udział w biegu.
 4. Ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów zwycięzcom i losowanie nagród wśród zawodników odbędzie się w Parku w Suścu, obok stacji PKP, przy ul. Kolejowej w dniu 24 lipca 2021 r., o godz. 16:00, w trakcie imprezy o nazwie „Jarmark Susiecki”.

 

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z rozpoczęciem w dniu 25 maja 2018 r. obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)zwanym dalej „Rozporządzeniem”, Gminny Ośrodek Kultury w Suścu jako Organizator „VII Biegu nad Tanwią” informuje:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Suścu, ul. Tomaszowska 100, 22-672 Susiec, e-mail: gok_susiec@wp.pl (zwany dalej „Administratorem”), który Procesorem ustanowił firmę Legierski Projects, z siedzibą: Istebna 235, 43-470  Istebna; e-mail: biuro@pomiaryczasu.pl.
 2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika, odbywa się poprzez podanie ich w formularzu zgłoszeniowym na stronie http://www.pomiaryczasu.pl. Podanie wymaganych przez formularz danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w „VII Biegu nad Tanwią”.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się w celu organizacji, przeprowadzania
  i rozliczenia „VII Biegu Nad Tanwią”.
 4. Warunkiem uczestnictwa w „VII Biegu nad Tanwią” jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym
  do ich udostępnienia przez Gminny Ośrodek Kultury w Suścu,
  ul. Tomaszowska 100, 22-672 Susiec, NIP 9212035752, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku zawodnika utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, w formie fotografii lub zapisu video, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Suścu,
  ul. Tomaszowska 100, 22-672 Susiec.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w tym wymienionych w pkt 4 odbywa się poprzez zaakceptowanie „Regulaminu VII Biegu nad Tanwią”, w trakcie dokonywania procesu zgłoszenia w formie wypełnienia formularza zgłoszeniowego,
  poprzez odznaczenie kratki z akceptacją regulaminu. Brak akceptacji regulaminu uniemożliwi pobranie danych osobowych przez formularz, tym samym uniemożliwi wzięcie udziału w zawodach.
 6. Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej
  dane zawodnika (imię i nazwisko, płeć oraz przynależność do danej
  grupy wiekowej (kategorii) zostaną opublikowane na liście startowej,
  a po zawodach na liście z wynikami na stronie internetowej www.pomiarczasu.pl, oraz zostaną przekazane do innych mediów.
 7. Administrator zapewnia zawodnikom realizację uprawnień: prawa żądania dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także przenoszenia.
 8. Zawodnik ma prawo do złożenia skargi na Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 9. Zgoda na przetwarzania danych osobowych może zostać wycofana
  przez uczestnika w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa
  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora.
 10. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem „VII Biegu nad Tanwią”, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów. Ponadto odbiorcą danych mogą być również masmedia, towarzyszące zawodom.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 12. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez zawodników.
 13. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji danej imprezy i jej rozliczenia.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszystkich uczestników „VII Biegu nad Tanwią” obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas zawodów pod rygorem wykluczenia.
  W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału
  w zawodach lub wykluczenia go w trakcie ich trwania.
 3. Każdy uczestnik biegu i marszu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej, pod karą dyskwalifikacji.
 4. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do Organizatora, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Organizator nie zapewnia przechowalni bagażu, ani nie odpowiada
  za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z organizacji „VII Biegu nad Tanwią” bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Organizator dokona zwrotu otrzymanych opłat startowych.
 8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

* Zmiany dokonane Aneksem Nr 1 do Regulaminu Biegu nad Tanwią 2021
z dnia 21.07.2021 r.

 

ANEKS Nr 1

do REGULAMIN VII BIEGU NAD TANWIĄ 2021

z dnia 21.07.2021 r.

 1. W dziale III, pkt 8 zmienia się  zapis: „limit czasu – 1,5 godziny”
  na:  „limit czasu – 2 godziny.”
 2. W dziale IV, pkt 5 dodaje się ppkt 4) w brzmieniu:
 1. „W przypadku zapisania się mniejszej ilości zawodników
  po 22 lipca 2021 r. niż 150,  dopuszcza się zapisy do listy zawodników w dniu zawodów. Zapisy będą dokonywane wyłącznie
  po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego dokonanie
  opłaty 50,00 zł na konto Gminnego Ośrodka Kultury
  w Suścu, ul. Tomaszowska 100, 22-672 Susiec, nr  04963910512004510001980001, z informacją w tytule:  imię
  i nazwisko, VII Bieg nad Tanwią-BIEG   lub   VII Bieg nad Tanwią NORDIC WALKING. Dokument wpłaty wyłącznie w formie papierowej należy przedłożyć w biurze zawodów. Zapisy tą metodą będą dokonywane do osiągnięcia na liście 150 osób. Wpłacone wpisowe dokonane w dniu 23.07 lub 24.07.2021 r. w razie braku możliwości udziału w zawodach ze względu na przekroczenie liczby 150 zawodników będą zwracane.” Organizator nie przewiduje możliwości wpłaty wpisowego w formie gotówkowej.