IV Bieg na Grochowiska: Regulamin                                                                   

REGULAMIN IV  BIEGU NA GROCHOWISKA

 

         PIŃCZÓW 2 kwietnia 2016r.

 

 

1.CEL IMPREZY

 

-popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej najprostszej  formy ruchu i rekreacji.

-przedstawienie walorów rekreacyjnych  Ponidzia

-promocja  ziemi  pińczowskiej.

 

2.ORGANIZATORZY

 

- Urząd Miasta i Gminy Pińczów

- 4Run Pińczów

- Lokalna Grupa Działania Ponidzie

- Gimnazjum nr.1 im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie

- Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

Kontakt z organizatorami:  Paweł Bardzyński  Tel. 505331215 e-mail: p.bardzynski@gmail.com

                                               Marcin Wojniak  Tel. 533733944, e-mail:2cu@wp.pl

                                               Marcin Błach Tel. 664041823, e-mail: blaschek@interia.pl

 

 

 

3.TERMIN I MIEJSCE

 

2 kwietnia 2016roku  ( sobota ). Godz.12,00  ul. 7 źródeł  7,  Gimnazjum nr.1 w Pińczowie.

 

 

4.BIEG 

 

Trasa Biegu na Grochowiska zwanego dalej biegiem wynosi  10 km i prowadzi głównie drogami leśnymi. Film z trasy jest dostępny na stronie www.4runpinczow.pl. Start biegu godz.12:00. Pomiar czasu dokonywany będzie systemem J-Chip za pomocą chipów zwrotnych, bez kaucji. Pomiar obsługiwać będzie firma pomiaryczasu.pl

Na trasie mogą się znajdować punkty kontrolne dla weryfikacji pokonania przez każdego z zawodników całości wyznaczonej trasy.

Limit trasy wynosi 2 godziny.

 

5.WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • w biegu mogą wziąć udział zawodnicy, którzy do dnia imprezy ukończą 16 rok życia, dokonają zgłoszenia i uiszczą opłatę startową
 • zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu.
 • każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza podpisując oświadczenie o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu
 • pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem biegu, jego akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniem wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb Organizatora.
 • podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany z przodu do koszulki na wysokości klatki piersiowej, w miejscu widocznym dla sędziów i spikera.
 • start z numerem startowym innej osoby i pod jej nazwiskiem skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją

6.ZGŁOSZENIA

 

elektronicznie–  do dnia 25. 03.2016 r. do godz. 23.59  poprzez rejestrację w internecie na

www.4runpinczow.pl,www.facebook.com/RunPinczow , www.maratonypolskie.pl

 • osobiście – (pod warunkiem, że wcześniej nie zostanie wyczerpany limit startowy) w biurze wydawania numerów w godzinach jego funkcjonowania.
 • numery startowe wydawane będą za okazaniem dowodu tożsamości, podpisaniu oświadczenia o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu oraz uiszczeniu opłaty startowej.Za zgłoszenie uważa się: dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszenia do udziału w biegach i wpłacenia w terminie opłaty startowej.
 • w biegu obowiązuje limit startujących, który wynosi 300 osób
 • o zmieszczeniu się w limicie decyduje termin wniesienia opłaty startowej, a nie termin zapisania się na bieg.
 • organizator nie zezwala na samowolną zamianę osób zapisanych, poza portalem zapisów elektronicznych. Osoba, która z jakiś przyczyn nie może wystartować w biegu, nie może oddać swojego numeru startowego innemu biegaczowi.
 • za bieg z cudzym numerem startowym grozi dyskwalifikacja.
 • organizator nie pośredniczy w odsprzedaży, sprzedanych już wcześniej pakietów startowych.
 • w przypadku zgłoszenia przez biegacza rezygnacji ze startu, z jakiegokolwiek powodu, jego miejsce zostaje uwolnione i udostępnione w dalszym, publicznym procesie rejestracji.

 

 1.  OPŁATA STARTOWA, ŚWIADCZENIA, SPRAWY FINANSOWE

Kwotę opłaty startowej należy przelać na konto Lokalna Grupa Działania Ponidzie.  Nr. konta:

 03 1050 1429 1000 0023 2800 9325  z dopiskiem „opłata startowa" imię i nazwisko zawodnika oraz miejscowość.

Kolejność wpłat decyduje o nadaniu numeru startowego co jest równoznaczne z przyjęciem zgłoszenia

 • opłata startowa wynosi 25 zł do dnia 25. 03.2016 r.
 • opłata startowa w dniu imprezy- 2.04.2016 r. wynosi 40 zł
 • w ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują pakiet startowy a w nim: numer startowy z agrafkami, pamiątkowy medal, napój i posiłek na mecie, 1 godzinny wstęp na pływalnię miejską Delfinek, foldery promocyjne, worek na odzież do przechowalni, transport z mety biegu do biura zawodów
 • koszty organizacyjne imprezy pokrywa Organizator, a osobowe – uczestnicy zawodów
 • wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi
 • z opłaty startowej zwolniona jest tylko młodzież szkolna za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej

 

8. KLASYFIKACJA

 • prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja generalna (open) kobiet i mężczyzn za miejsca 1-6
 • oraz w kategoriach wiekowych za miejsca 1-3

 

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

K – 16

16 – 29 LAT

M – 16

16 – 29 LAT

K – 30

30 – 39 LAT

M – 30

30 – 39 LAT

K – 40

40 – 49 LAT

M – 40

40 – 49 LAT

K – 50 +

50 i więcej LAT

M – 50

50 – 59 LAT

   

M – 60

M – 70+

60 – 69 LAT

70 i więcej LAT

 

 

DODATKOWA  KATEGORIA:

Powiat pińczowski

KOBIETY:                  MIEJSCA 1-3

MĘŻCZYŹNI             MIEJSCA 1-3

 

 

9.NAGRODY

 • za miejsca I-VI w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn: puchary, nagrody finansowe w wysokości przedstawionej poniżej i nagrody rzeczowe
 • każdy uczestnik, który ukończy bieg w określonym regulaminem limicie czasu otrzymuje pamiątkowy medal

OPEN KOBIET I OPEN MĘŻCZYZN:

 1. MIEJSCE – 150 ZŁ
 2. MIEJSCE – 100 ZŁ
 3. MIEJSCE – 50 ZŁ
 4. MIEJSCE – nagroda rzeczowa
 5. MIEJSCE – nagroda rzeczowa
 6. MIEJSCE – nagroda rzeczowa
 7. w kategoriach wiekowych za miejsca I-III: puchary
 8. w kategoriach powiat pińczowski– puchary i ewentualne drobne nagrody rzeczowe
 9. zawodnicy nagrodzeni w kategoriach open kobiet i mężczyzn nie otrzymują nagrody po raz drugi w kategorii wiekowej
 10. wśród zawodników kończących bieg w limicie czasu zostaną rozlosowane drobne nagrody rzeczowe wg.możliwości organizatorów

10.WYDAWANIE PAKIETÓW STARTOWYCH

Wydawanie pakietów startowych odbywać będzie się 2 kwietnia 2016 roku w godz. 8:30-11:30 w biurze zawodów w budynku Gimnazjum nr.1 w Pińczowie, ul.7 źródeł 7. Pakiety startowe odbieramy osobiście. W przypadku odbioru pakietu przez osobę upoważnioną, musi ona posiadać pisemne upoważnienie od osoby, której pakiet jest odbierany (z numerami dowodów osobistych, którymi legitymują się obie osoby lub numerami innych dokumentów, stwierdzających tożsamość). 

 

 1. PROGRAM ZAWODÓW
 2. 8:30 – 11:30 – praca biura zawodów,  wydawanie pakietów startowych
 3. 8:30– 16.00 – praca magazynu depozytów,  w którym będzie można złożyć do depozytu rzeczy osobiste i odebrać za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę
 4. 14:00 – dekoracja zwycięzców biegu i losowanie upominków

 

 1.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
 3. organizatorzy zapewniają opiekę lekarską oraz szatnie i depozyt
 4. organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy
 5. organizatorzy nie zapewniają noclegów
 6. biegi odbędą się bez względu na pogodę
 7. prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom
 8. zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani
 9. zawodnicy śmiecący w lesie zostaną zdyskwalifikowani
 10. organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie o których poinformują przed rozpoczęciem biegu
 11. wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga sędzia główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.

 

Organizatorzy